Welkom bij KORDAAT Rijopleidingen 

Klik in het menu op aanmelden voor de actie met Social deal. Voor rijlespakketten en verdere info ga naar www.wiely.nl

Algemene voorwaarden van Kordaat Rijopleidingen, hierna te noemen de verkeersschool

 

 

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool

 • De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
 • dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
 • dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 • dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 • dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
 • de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 • de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 • de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.
 • Indien een rijles deel uitmaakt van een aanbieding via Social deal of Groupon dan wordt de indeling van de eerste les bepaald door de betreffende rijschool die de les verzorgt. Deze kan zowel individueel (in combinatie met een proefles) of in groepsverband zijn. De les zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de regio waar de leerling is gevestigd. Indien er geen samenwerkende rijschool binnen 10 km in de regio waar de leerling woont is gevestigd zal de les in groepsverband in de regio van de vestigingsplaats van de verkeersschool plaatsvinden. De leerling kan de rijschoollocaties controleren via www.lesgo.nl. Bij het annuleren of no show van de rijles vervalt het recht op de rijles. De leerling kan de deal binnen 14 dagen na aankoop bij Social deal of Groupon annuleren en de betaling aldaar terug te vorderen. Nadat het aanmeldformulier is ingevuld en verzonden, dan wel met de toegangscode bij itheorie is ingelogd kan de koop niet meer ongedaan worden gemaakt.. 

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 • zich te houden aan de door de verkeersschool op de schriftelijk of per e-mail, whatsapp- vastgelegde afgesproken richtlijnen, datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 • de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.
  Afzegging dient tijdens de kantooruren van de verkeersschool te gebeuren  
 • alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 • het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 • zich ervan te vergewissen dat een herexamengarantie alleen kan worden verstrekt indien de leerling het lesadvies en meer in het bijzonder het aantal te volgen rijlessen, zulks wordt aangegeven door de betreffende rijinstructeur, heeft opgevolgd. Daarnaast is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van de herexamengarantie dat de leerling wekelijks zonder onderbrekingen minimaal 2 lesuren aaneengesloten rijles heeft genomen. Een herexamengarantie beperkt zich tot het verstrekken van maximaal 1 praktijkexamen bij het CBR, indien de leerling voor de eerste keer zakt voor zijn/haar praktijkexamen. Eventuele rijlessen dienen altijd afzonderlijk te worden betaald en vallen NIET onder de herexamengarantie. Een herexamengarantie is niet overdraagbaar.
 • verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.
 • bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde EV (eigen verklaring van het CBR) en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 • eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 • zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 • te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder invloed van een van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit het geval is zal de rijles niet doorgaan en toch verrekend worden. (primair is hierin de eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen). Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade rechtstreeks verhaald worden op de leerling.

 

Artikel 3 – Betaling

 • De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant of per bank te voldoen.
 • Facturen van de verkeersschool aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de verkeersschool per e-mail, verstuurd per post.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt ook indien sprake is van een reeds overeengekomen pakketprijs waardoor er een nabetaling dient plaats te vinden. Er dient in dit geval wel een acceptabele grond te zijn om de lesprijs te verhogen.
 • Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
 • Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de verkeersschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 • Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verkeersschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 • Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de verkeersschool minder schade lijdt.
 • Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
 • Losse lessen dienen voor aanvang van de rijles te worden voldaan. Indien de leerling een rijlespakket heeft aangeschaft dan dient het gehele bedrag voor aanvang van de eerste les in zijn geheel te zijn voldaan. Uitgezonderd indien er betaling in termijnen is afgesproken. In dat geval dient de eerste termijn voor aanvang van de eerste les te zijn betaald. 
 • Indien de verkeersschool door onvoorziene omstandigheden de opleiding tussendoor moet stopzetten en niet in de gelegenheid is om binnen 12 maanden na de laatste genoten rijles de opleiding te continueren dan kan de leerling gebruik maken van het garantiefonds van LesGo via info@lesgo.nl. Voorwaarde is dat de leerling zich binnen 14 dagen na aanvang van zijn/haar rijopleiding bij het garantiefonds heeft aangemeld. De leerling heeft dan recht op restitutie van het aantal lessen waarvoor is betaald en nog niet zijn afgenomen. Dit onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld en reeds genoten rijlessen op basis van het tarief van losse lessen. Indien de leerling door eigen toedoen 12 maanden geen rijlessen heeft gevolgd dan heeft de verkeersschool het recht om de opleiding te beëindigen waarna er geen recht is op restitutie van gedane betalingen. Uitzondering hierop is indien de leerling een doktersverklaring kan overleggen of op andere wijze kan aantonen dat hij niet in staat is om rijles te nemen. In dat geval houdt de leerling recht op het afnemen van de reeds betaalde rijlessen.

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of per bank aan de verkeersschool te worden voldaan.
 • Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 • Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 • De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 • Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 • Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  a. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
  b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

 

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 • Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een minimaal vast aantal lessen (rijlespakket) dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode met vastgelegde examendatum, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.
 • De verkeersschool kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van de rijschool kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
  De rijschool is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. In de genoemde gevallen is de rijschool niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

 

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

 • Bemiddeling
  Het beroep op bemiddeling van een rijschool vereniging moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan. Indien bemiddeling bij een geschil en het daaruit vloeiende advies van de rijschool vereniging naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de verkeersschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen bindend oordeel.

 

Artikel 8 – Vrijwaring

 • De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd. 
 • Artikel 10 - Samenwerking met andere rijscholen
 • 1. De verkeersschool werkt buiten haar regio samen met andere rijscholen. Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de leerling en een andere rijschool is de verkeersschool niet aansprakelijk voor de uitvoering van de rijopleiding en ev. daaruit voortvloeiende geschillen. De leerling doet dan rechtstreeks zaken met de betreffende rijschool. De verkeersschool fungeert in deze slechts als doorgeefluik.

 • 2. Ev. geschillen met de in het voorgaand lid genoemde rijscholen dienen met de betreffende rijschool te worden opgelost. 

  3. De verkeersschool draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertentie, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld en uitgegeven. TVAN ELKAAR MOGEN VERWACHTEN

... wel zo makkelijk!